Separovaný zber Vranov n_T

TOPlist
Go to content

Main menu

 

Vážení spoluobčania,
Mesto Vranov nad Topľou sa zapojilo do projektu :
„Intenzifikácia separovaného zberu“, zameraného na zvýšenie účinnosti separovaného zberu, s výsledkom
ochrany nášho životného prostredia, v ktorom žijeme. Preto vyzývam občanov mesta, zapojme sa do tohto projektu a buďme príkladom pre naše deti ! Tak neplytvajme, ale separujme.

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Intezifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie

 

Realizáciou tohto projektu sa docieli intenzifikácia separovaného zberu v meste. Tento cieľ bude podporený i nástrojmi marketingovej infokampane ako hlavnej aktivity projektu a navyše bude separácia zberu podporená aj environmentalnou výchovou na školách. Súčasťou tohto projektu je aj nákup zberových nádob a zberových vozidiel.

 

Dátum začatia realizácie projektu:

11. december 2009

 

Dátum ukončenia realizácie projektu:

31. august 2012

 

Celkové uznateľné náklady:

4.399.627,99 Eur

 

Dotácia EU z OPŽP:

3.739.683,79 Eur

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 

Názov projektu:

Intezifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou

Kód ITMS:

24140110073

Operačný program:

2410000 OP Životné prostredie

Spolufinancovaný z:

Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu

Prioritná os:

4. Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ:

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP:

027/4.1MP/2009

Prijímateľ:

Mesto Vranov nad Topľou

 
Aktuality


II.Open air event  - Vranov Fest
28. jún 2012 o 10.00 hod.
pri Mestskom dome kultúry s celodenným programom.
(viac...)
fotogaléria
Súťaž kreatívnych Vranovčanov - žiakov a študentov vranovských škôl

Témy súťaže:
logo kampane
fotosúťaž - EKO kontrasty
súťaž v zbere PET fliaš
Termín ukončenia súťaže: 18.6.2012

(viac info)
4. máj 2012

Oficiálne spustenie infokampane projektu
"Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou".
(viac...)

 
 
 
Back to content | Back to main menu